SOLİD prinsipləri

SOLİD prinsipləri

Bu prinsiplər yazdığımız kodun anlaşıqlı , yeniliklərə açıq , minimum dərəcədə təkrarlı olmasını təmin edən prinsiplər toplusudur.

Bu prinsiplərin məqsədi :

Yazdığımız kodun gələcəkdə yeni tələblərə tez adaptasiya olması;
Kodda ciddi bir dəyişiklik etmədən yeni xüsusiyyətlərin əlavə edilə bilməsi;
Kod təkrarçılığının qarşısının alına bilməsi.

S.O.L.I.D. prinsipləri aşağıdakılardır:

Single Responsibility Principle (SRP)- Tək məsuliyyət prinsipi
Open closed Principle (OCP)- Açıq qapalı prinsip
Liskov substitution Principle (LSP)-Liskovun əvəzetmə prinsipi
İnterface segregation principle(ISP)-İnterfeys ayrılma prinsipi
Dependency inversion principle(DIP)-Asılılğın tərsinə çevrilmə prinsipi

Single Responsibility Principle — (Tək məsuliyyət prinsipi)

Bu prinsipin məqsədi bir sinifin ya da metodun bir işi görməsidir.

Bir sinifdə ancaq bir məqsəd üçün kodlar yazıla bilər,məsələn CRUD əməliyyatlarını yazdığımız bir sinif olsun , bu sinifimizin məqsədi yalnız CRUD əməliyyatlarını tutmasıdır.Bu sinifdə biz başqa məqsədlər üçün , məsələn eyni zamanda modelə qoşulmaq üçün metod yazsaq, o zaman “Single responsibility”-nin prinsipini pozmuş olarıq.

Open Closed Prinsiple — (Açıq qapalı prinsipi)

Bu prinsipin məqsədi sinifin dəyişikliklərə bağlı ,amma yeniliklərə açıq olmasıdır. Yəni proyektimiz yeniliklərə açıq olmalıdır ,amma eyni zamanda təməl sinifimiz dəyişdirilməməlidir.

Liskov substitution Principle — (Liskovun əvəzetmə prinsipi)

Bütün classlarda eyni olacaq əsas metodların base classa yazılıb , vəziyyətə görə dəyişəcək metodların isə interfacelərə yazılaraq ehtiyac duyulduqda çağırılmasıdır. Lazımsız implementlərin qarşısını almaq üçün istifadə olunur.

İnterface segregation principle — (İnterfeys ayrılma prinsipi)

Bir interfeysə yalnız bir işi görən metodların yığılaraq qarışıqlığın qarşısını alınmasıdır. Tək məsuliyyət prinsipinə bənzəyən bu prinsipdə bir işi görən metodlar bir interfeysə yazılır , beləcə implement zamanı lazımsız metodlar çağırılmamış olur.

Dependency inversion principle — (Asılılğın tərsinə çevrilmə prinsipi)

Bu prinsipə görə üst səviyyə siniflər , metodlar və modullar alt səviyyəli siniflərdən asılı olmamalıdır.Alt siniflərdə edilən hər hansı bir dəyişiklik üst siniflərə təsir etməməlidir.

Bu prinsipler haqqında daha ətraflı öyrənmək üçün aşağıdakı linkə keçid edə bilərsiniz.
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLQVXoXFVVtp2eAq33DVNxeoXLXj4VMYpT]